کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه (جدیدترین ویرایش)

 

معادلات خطی شده ماشین

معادلاتی که رفتار دینامیک ماشین های القایی و سنکرون را توصیف می کنند غیر خطی هستند و تنها با کمک کامپیوتر می توان آنها را حل کرد.با این حال از رفتار معادلات خطی شده، برای تغییرات کوچک حول نقطه کار می توان دید عمیقی پیداکرد. اگرچه می توان از الگوریتم های کامپیوتری استاندارد برای خطی سازی خودکار این با استفاده از بسط تیلور حول یک نقطه کار انجام می شود.مجمعه معادلات دیفرانسیل خطی حاصل از این عمل، رفتار دینامیکی به ازای جابه جایی ها یا انحرافات کوچک حول نقطه کار را توصیف می کنند. از این پس می توان ماشین ها را به صورت سیستم های خطی، می توان از آن برای محاسبه مقادیر ویژه و تعیین تابع انتقال برای استفاده در طراحی کنترل های مربوط به این ماشین ها استفاده کرد.

ماشین های سنگرون

بیشتر توان الکتریکی مورد استفاده در جاهن توسط ماشین های سنگرون تولید می شود. این ماشین ها بوسیله ی توربین آبی، بخاری و یا موتورهای احتراق چرخانده می شوند. درست همانطور که ماشین القایی بیشتر جهت تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی یعنی در حالت موتوری به کار می رود، ماشین سنگرون وسیله ی اصلی تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است یعنی در حالت ژنراتوری استفاده می شود. رفتار الکتریکی و الکترومکانیکی اکثر ماشین های سنکرون را می توان با استفاده از معادلات توصیف کننده ی ماشین سنکرون قطب برجستهی سه فاز ارزیابی کرد. به ویژه این که می توان معادلات را به طور مستقیم برای ارزیابی عملکرد ژنراتور های سنکرون با توربین آبی و بخاری، موتورهای سنکرون و با اصلاحات جزئی برای موتورهای رلوکتانسی به کار برد.

برخی از فهرست مطالب این کتاب

فصل اول : اصول اساسی ماشین های الکتریکی

۲ – مدارها با تزویج مغناطیسی

۳ – تبدیل انرژی الکترومکانیکی

۴ – سیم پیچ های ماشین و MMF فاصله هوایی

۵- اندوکتانس های سیم پیچی و معادلات ولتاژ

فصل دوم: ماشین های الکتریکی جریان مستقیم

۲- ماشین های جریان مستقیم

۳ – معادلات و لتاژ وگشتاور

۴ – انواع اصلی ماشین های جریان مستقیم

۵ – مشخصات دینامیکی موتورهای DC شنت و آهنربای دائم

و …

فصل سوم: نظریه دستگاه مرجع

۱-معادله های تبدیل: تغییر متغیر ها

۲ – انتقال متغیر های مدار ساکن به دستگاه مرجع اختیاری

۳- دستگاههای مرجع رایج

۴- انتقال بین دستگاههای مرجع

۵- تبدیل یک مجموعه متعادل

و …

فصل چهارم : ماشین های القایی متقارن

۱-معادلات ولتاژ بر حسب متغیرهای ماشین

۲-معادله گشتاور بر حسب متغیر های ماشین

۳- معادلات تبدیل برای مدار های روتور

۴- معادلات ولتاز در متغیر های دستگاه مرجع اختیاری

و…

فصل پنجم : ماشین های سنگرون

۱-معادلات ولتاژ بر حسب متغیر های ماشین

۲- معادله گشتاور بر حسب متغیر های ماشین

۳- معادلات ولتاز استاتور بر حسب متغیرهای دستگاه مرجع اختیاری

۴-معادلات ولتاژبرحسب متغیرهای دستگاه مرجع رتور:معادلات پارک

۵- معادلات گشتاور بر حسب متغیرای جایگزین

۶ – زاویه رتور و زاویه ی بین رتورها

۷- سیستم پریونیت

و….

فصل ششم: نظریه ماشین های DC بدون جاروبک

۲- معادلات ولتاژ وگشتاور بر حسب متغیر های ماشین

۳- معادلات ولتاز و گشتاور بر حسب متغیر های دستگاه مرجع روتور

۴- تحلیل عملکرد حالت دائمی

۵- عملکرد دینامیکی

فصل هفتم: معادلات ماشین بر حسب آمپدانسهای کاربردی و ثابتهای زمانی

۲- معادلات پارک به شکل کاربردی

۳- آمپدانس های کاربردی وG(p) برای ماشین سنگرونی با چهار سیم پیچی روی روتر

۴- راکتانسهای استاندارد ماشین سنگرون

۵- ثابتهای زمانی استاندارد ماشین سنگرون

۶- ثابت زمانیهای محاسبه شده ماشین سنکرون

۷- ثابت زمانیهای محاسبه شده ماشین سنکرون

و …

فصل هشتم: معادلات خطی شده ماشین

۲- معادلات ماشین که باید خطی شوند

۳-خطی سازی معادلات ماشین

۴- پایداری در جابجایی کوچک مقادیر ویژه

و …

فصل نهم: معادلات ماشین با کاهش مرتبه

۲- معادلات با کاهش مرتبه

۳- پیش بینی رفتار ماشین القایی در هنگام وقوع اغتشاش بزرگ توسط معادلات کاهش یافته

۴- پیش بینی رفتار ماشین سنگرون در هنگام وقوع اغتشاش بزرگ توسط معادلات کاهش یافته

۵- معادلات کاهش یافته خطی شده

و …

فصل دهم: ماشین های القایی دوفاز متقارن و نامتقارن

۲- تحلیل ماشینهای القایی دوفاز متقارن

۳- معادلات ولتاژ و گشتاور بر حسب متغیر های دستگاه مرجع ساکن برای ماشین های القایی دوفاز نامتقارن

۴- معادلات ولتاژ و گشتاور بر حسب متغیر های دستگاه مرجع ساکن برای ماشین های القایی دوفازنا متقارن

۵-تحلیل عملکرد حالت دائمی ماشین های القایی دوفاز متقارن

و…

فصل یازدهم : مبدل های پل نیمه کنترل شونده

۲- مبدل تک فاز با کموتاسیون بار

۳- مبدل کموتاسیون بار سه فاز

فصل دوازدهم: درایوهای ماشین DC

۲ – مبدلهای حالت جامد برای سیستم های محرک DC

۳- مشخصه های دینامیکی و حالت دائم درایوهای مبدل ac/dc

۴- درایو با مبدل ac/dc یک ربعی

۵- درایو با مبدل ac/dc دو ربعی

فصل سیزدهم: مبدل های پل سه فاز تمام کنترل شده

۲-مبدل پل سه فاز

۳- عملکرد منبع ولتاژ ۱۸۰

۴- مدولاسیون پهنای پالس

۵- مدولاسیون سینوسی- مثلثی

و…

فصل چهاردهم : درایوهای موتور القایی

۱-کنترل ولتاژ بر هرتز

۲- کنترل جریان لغزش ثابت

۳ – کنترل جهتی میدان

۴- کنترل جهتی میدان جهتی روتور مستقیم

۵- کنترل جهتی میدان مستقیم مقاوم

و …

فصل پانزدهم: درایوهای موتور DC بدون جاروبک

۲-درایوهای اینورتر منبع ولتاژ

۳-معادل سازی طرححهای اینورتر منبع ولتاژ (VSI) با منبع ایده آل شده

۴-تحلیل مقدار متوسط درایوهای VSI

۵- عملکرد حالت ماندگار درایوهای VSI

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code